Activitats transversals

 • El Niu de descoberta: És un espai de lliure elecció en el qual hi ha quatre microespais diferenciats: l’espai de joc simbòlic, l’espai artístic, l’espai d’experimentació i l’espai de construccions. Els materials que s’utilitzen són naturals, oberts, versàtils i quotidians, és a dir, rics en qualitats sensorials i propers a la seva realitat, ja que aporten molta informació a través dels sentits. 

 

 • Hort: L’hort de l’escola ens permet gaudir i respectar la natura. Escollir què volem i podem plantar segons l’època de l’any en què ens trobem. Planificar com volem organitzar la nostra part d’hort. Cuidar, esperar i recollir el fruit. Tot un conjunt d’aprenentatges fascinants.

 

 • Espai natura: L’escola gaudeix d’un espai exterior natural preciós. El pati i el voltant de l’escola compten amb molts recursos naturals que esdevenen una valuosa font d’aprenentatge. Per aquest motiu, en gaudim i l’aprofitem per dur a terme les propostes dels diferents projectes que desenvolupem. 

 

 • Ioga: A Educació Infantil ens iniciem en la pràctica del Ioga. Per fer-ho, comencem a conèixer i a practicar diferents postures amb la finalitat de connectar cos i ment per així, de mica en mica, anar prenent consciència del cos, de la respiració i de les emocions que guien els nostres impulsos. 

 

 • Psicomotricitat: Al llarg de l’Educació Infantil els nens i les nenes fan una pràctica psicomotriu (psicomotricitat relacional) amb un especialista. En aquesta àrea el nen/a es considera en tota la seva globalitat. Per tant, les estructures psicomotrius es treballen conjuntament amb les cognitives i emocionals, entenent aquests conceptes com un tot integral de la personalitat de l’infant. L’objectiu principal és que els nostres alumnes accedeixin a la comunicació, a la creació i a la formació dels seu propi pensament operatiu.
  • Al primer cicle d’Educació Infantil la pràctica psicomotriu es du a terme un dia a la setmana a l’aula dels “coixins” amb la mestra de l’aula.
  • Al segon cicle d’Educació Infantil l’especialista treballa amb mig grup- classe, mentre els altres es queden a l’aula. Aquests alumnes també van periòdicament al Congost i a la piscina.

 

 • Anglès: El principal objectiu de les classes d’anglès és familiaritzar-se, mitjançant el joc, amb la llengua anglesa des d’EI3, amb la finalitat de despertar l’interès per tal que tinguin ganes de conèixer-la i d’aprendre-la. Per aquest motiu, i tenint en compte que la llengua s’aprèn quan s’utilitza, a l’hora d’anglès la classe es converteix en un espai d’ús creatiu d’aquesta llengua, a través d’activitats comunicatives i lúdiques molt variades: fem petites representacions, juguem amb titelles, cantem cançons, expliquem contes, etc. Ens centrem en la realització d’activitats de pràctica oral i auditiva, sempre utilitzant l’anglès com a llengua de comunicació dins de l’aula.

 

 • Música: L’objectiu principal és que les nenes i els nens gaudeixin de la música. En aquesta àrea s’ofereix la possibilitat de sensibilitzar-se amb el món musical a partir de diversos aspectes: el coneixement d’instruments musicals, el moviment i la dansa, l’audició i el treball de les diferents qualitats musicals. 

 

 • Recursos informàtics i comunicatius: L’escola utilitza la informàtica i els recursos audiovisuals per a l’adquisició d’aprenentatges i com a mitjà d’informació i comunicació. A partir d’EI4, els nens i les nenes destinen un temps setmanal a anar a ordinadors on es fa una introducció dels diversos recursos informàtics pensats per a cada nivell. Les aules també compten amb canons o pantalles digitals per tal que la tecnologia esdevingui una eina d’informació i de comunicació que es pugui utilitzar en qualsevol moment, per exemple en el treball per projectes.
L'Espill

Educació infantil

Des de l’escola valorem i potenciem el fet que els nens i les nenes siguin partícips, coneixedors i constructors del seu propi aprenentatge. Per aquest motiu, duem a terme metodologies significatives basades en el socioconstructivisme, ja que l’aprenentatge és una xarxa de coneixements que es forja gràcies a la interacció conjunta. A l’escola, entre tots i totes pensem, creem, ens ajudem i creixem junts/es.

 • Projectes: El treball per projecte ens permet vetllar per l’atenció a la diversitat, aprendre a treballar el grup, connectar amb inquietuds del nostre entorn i a desenvolupar moltes habilitats. Per aquest motiu, desenvolupem projectes que responen als interessos, inquietuds i a la curiositat dels infants, involucrant-los així en el seu propi aprenentatge. A l’hora de realitzar els projectes, contemplem aquests 4 pilars bàsics:

o Aprenentatge significatiu: Es parteix d’un interès a partir del qual es tenen en compte els coneixements previs i les experiències dels infants. Aquest fet permet vincular els nous aprenentatges amb els ja existents, i propicia així que l’aprenentatge esdevingui realment funcional.

o Enfocament globalitzador: Les àrees i capacitats establertes en el currículum d’Educació Infantil es desenvolupen de manera globalitzada, és a dir, tenint en compte el desenvolupament integral dels infants.

o Socioconstructivisme: Les mestres acompanyem, proposem, qüestionem, oferim recursos, propostes i materials… però sempre afavorint que siguin els infants els creadors del seu propi aprenentatge. Un altre aspecte a destacar és l’aprenentatge entre iguals. Tothom aporta informació, experiències… de manera que les nenes i els nens aprenen els uns dels altres.

 

 • Ambients d’aprenentatge: Entenem i dissenyem els ambients com una proposta metodològica de lliure elecció. Espais d’aprenentatge en què els nens i les nenes escullen lliurement l’ambient on volen anar i amb la proposta amb la qual volen interaccionar. A més, fomentem la interacció entre infants de diferents edats, ja que es desenvolupa a través de grups internivells. Es plantegen cinc ambients: l’artístic, el comunicatiu, el científic, el musical i el de joc. Aquests ambients engloben les capacitats a desenvolupar al llarg de l’etapa d’educació infantil.

 

 • Racons: Organitzem l’aula mitjançant grups reduïts de nenes i nens a través dels quals proposem propostes prèviament pensades per les mestres (lectoescriptura, lògica-matemàtica, psicomotricitat fina…). A través dels racons, els nens i les nenes aprenen a treballar en equip, a compartir estratègies i coneixements. A més, afavorim la iniciativa i la corresponsabilitat. Així mateix, aquesta organització ens permet dur a terme una atenció individualitzada, ja que la mestra atén de manera individualitzada les accions, els interessos, les descobertes i les necessitats de cada nen i nena dins del petit grup.

En aquesta àrea el nen/a es considera en tota la seva globalitat. Per tant, les estructures motrius es treballen conjuntament amb les cognitives i emocionals, entenent aquests conceptes com un tot integral de la personalitat de l’infant.

ACTIVITATS FORA DE l’ESCOLA

 • Sortides: Les sortides ajuden al fet que les nenes i els nens coneguin el seu entorn social i natural, se l’estimin més, en gaudeixin i se’l sentin proper. També afavoreixen la cohesió de grup i el gaudi de les relacions interpersonals.

 

  • Colònies: 
   • EI3 marxen dos dies i una nit.
   • EI4 i EI5 marxen tres dies i dues nits.

ALTRES ACTIVITATS EN L’ÀMBIT ESCOLAR

 • Festes: Celebrem totes les festes. A l’inici de curs donem la benvinguda al nou curs escolar d’una manera divertida; després venen: la festa de la tardor, de la música, de l’hivern, del Carnestoltes i de l’arribada de la primavera. Tenim també un certamen de Jocs Florals (els/les alumnes participen tant en la tasca de creació com en la valoració de les obres), un concert i una gran festa de fi de curs.

 

 • Tema general d’escola: És un eix transversal que treballa tota l’escola. Els alumnes, en les assemblees, trien diferents temàtiques i cada curs n’escull un de diferent: ciència, esport, música, història, geologia, fantasia… Moltes de les activitats que anem fent al llarg del curs estan relacionades amb la temàtica de cada any. També es fan festes-trobada amb totes les famílies per tal que participin i puguin veure el treball realitzat sobre aquest tema. En aquest curs 2020-2021 el tema general d’escola és: D’AVENTURA A LA NATURA.  

 

 • Biblioteca: L’escola disposa d’un espai de biblioteca amb molta diversitat de llibres i contes (a part de les biblioteques d’aula que hi ha a cada grup classe). Les propostes de lectures les trobem a tots els racons de l’escola, per això també aprofitem l’aire lliure per compartir lectures amb companys i companyes de diferents edats. A l’espai biblioteca fem l’estona del conte a Educació Infantil i Biblioteca a primària. 
  • A partir de 4t de primària hi ha servei de préstec i a 5è i 6è apadrinament de lectura amb els alumnes de EI5 i 1r.
  • La biblioteca de l’escola també està organitzada per proporcionar eines de suport i facilitar el nostre Projecte Educatiu i en especial el Pla lector.
  • A través de recursos que s’hi troben i del treball que s’hi fa, es desenvolupen moltes competències com per exemple la d’aprendre a aprendre i s’educa en la recerca i l’ús d’informació. S’incentiva l’interès pel descobriment i la curiositat crítica, cosa que potencia la investigació com a eina didàctica.
  • Des de la Comissió de Biblioteca es planifiquen anualment tot tipus d’activitats d’animació a la lectura: maletes viatgeres, activitats de contarelles, exposicions, recomanacions de llibres… que, juntament amb altres activitats d’aula relacionades amb el pla lector, es recullen en la revista El Butlletí que surt el tercer trimestre de cada curs.

Educació infantil