ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Des de la seva creació, la nostra escola ha tingut entre els seus principis fonamentals el de la inclusió. Per a nosaltres, l’essencial és oferir el suport necessari perquè l’alumnat participi al màxim possible de totes i cadascuna de les activitats que els planifiquen a l’aula.

Suport intensiu escolarització inclusiva (SIEI)

El suport intensiu a l’escolarització inclusiva suposa afavorir la participació de les nenes i els nens amb diversitat funcional en l’entorn escolar ordinari. El professorat aporta tot el suport necessari per poder eliminar, al màxim possible, les barreres de l’aprenentatge i la participació. Per aquest motiu, es planifiquen i es duen a terme estratègies ordinàries (metodològiques i curriculars) i suports individuals adaptats a la necessitat de cada nen o nena amb la finalitat de promoure l’autonomia personal, la inclusió real i l’aprenentatge i el desenvolupament de les competències.

“La inclusió educativa és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present en l’alumnat. Està relacionada amb la identificació i la supressió de barreres. Té a veure amb la presència, la participació i la consecució de l’èxit de tots els alumnes.” Aniscow (2005)

Suport a l’aula ordinària

Permet desdoblar el grup-classe en un grup més petit en el qual varia el nombre de membres segons les necessitats que presenten en cada moment els nens i nenes. També es fa aquest desdoblament en funció de l’activitat a dur a terme. Aquest suport el dona la mestra de reforç.

Aula de seguiment psicopedagògic (ASP)

La persona responsable d’aquesta aula és una psicopedagoga que dona atenció a tota la comunitat educativa: alumnat, famílies i el mateix personal que hi treballa. El seu principal àmbit de treball se centra en els nens i les nenes.

La seva funció és:

  • Atendre’ls en l’àmbit individual, en grups o mitjançant atenció dins l’aula ordinària.
  • Vetllar per l’alumnat en situació de risc (dificultats d’aprenentatge, relació social…) i també en aspectes dels aprenentatges, sobretot els relacionats amb les competències bàsiques.
  • Dur a terme seguiment en el marc d’educació emocional i de cohesió de grup-classe per propiciar el benestar de tot l’alumnat en cadascuna de les aules.

Docència Compartida

La docència compartida es practica mitjançant el treball coordinat entre la mestra d’aula i la mestra de suport o l’especialista de l’ASP/SIEI. Ambdues docents duen a terme un rol de guiatge dins l’aula ordinària, la qual cosa propicia un acompanyament més individualitzat i proper a tots els infants del grup-classe. D’aquesta manera, es desenvolupa un seguiment que afavoreix la comprensió i la participació de cadascun dels nens i nenes.

La SIEI i l’ASP estan coordinades entre elles, amb els tutors i tutores del grup classe i amb l’EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic).